Algemene Voorwaarden Hondenschool Geordi
Op onze cursussen en andere diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze cursisten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen:
1- Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
2- Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool en dienen allen in het bezit van een wa verzekering te zijn. Tevens is cursist zelf verantwoordelijk voor schade welke door hun hond word toegebracht aan derden zij het aan een hond van een andere cursist, personen of materiaal van derden.
3- Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Cursussen:
1- De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen bij aanvang van de eerste les van de cursus, bij in gebreken blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
2- Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven. Een cursus bestaat uit 12 aaneengesloten lessen mits er door andere omstandigheden de cursus geen doorgang kan hebben. De les zal dan opgeschoven worden naar de week opvolgend aan de week waarin de les zou plaats vinden.

Tijdens de vakanties gaan de lessen door. Er is geen inhaalmogelijkheid. Tijdens de grote vakantie zal er een aanpassing gemaakt worden. Zij het dat er 2 weken in de 6 weken vakantie de hondenschool gesloten is. ZIj het dat er 14 lessen worden aangeboden in plaats van 12.
3- Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus. Loopsheid van een teef word niet gezien als ziekte. Tussen dag 9 en 15 word een loopse teef niet toegelaten op het terrein. De dagen ervoor en erna wel.

Indien door ziekte of overmacht de cursus geen doorgang kan hebben door ziekte van de instructeur/ hondenschool of invloeden van buitenaf is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld. Deze lessen worden op een ander tijdstip ingehaald of online vervolgd.

4- Inhaallessen zijn in geval van langdurige ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast. Deze lessen zullen altijd plaatsvinden op de maandagavond op onze dependance in Pijnacker.
5- Indien een priveles later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
6- Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald worden of online verder vervolgd worden.

Regels op het terrein van Hondenschool Geordi:
1- Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
2- Wanneer de cursist drie lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven. En er is tevens geen recht meer op deelname van het examen.
3- Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
4- Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
5- Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt. Tussen dag 9 en 15 is de teef niet welkom op het terrein.
6- Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
7- In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
8- De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
9- Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft dit in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving.
10- Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
11- U dient te parkeren op aangegeven plaatsen.
12- Als er op het eigen terrein de hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
13- Tijdens de lessen is het verboden te roken.

Hondenschool Geordi www.geordi.nl kvk inschrijfnummer 27279655